Tag ASP.NET MVC

ASP.NET MVC 5 – Chapter 1

ASP.NET MVC là gì? ASP.NET MVC là một khung phát triển (Framework) Web được phát triển từ Microsoft. Nó là sự kết hợp của tính hiệu quả và sự gọn gàng theo mô hình MVC (Model-View-Controller). Hầu hết các ý…