Xin chào các bạn tôi là Boo và đây là Andy . Sau vài hôm hàn huyên tâm sự, chúng tôi sẽ trở thành đôi bạn cùng tiến. Vì vậy những bài viết sau này có thể do tôi hoặc Boo trình bày. Và mục đích chung thì đều là chia sẻ kiến thức đến với các bạn.

Như các bạn đã biết C# là một ngôn ngữ phổ biến ở tầm thế giới . Với sự hậu thuẩn của cha đẻ là Microsoft không lấy làm lạ khi C# vừa ra đời đã có một chổ đứng khá vững chắc trong thế giới lập trình. Để tiếp cận với C# chúng ta phải đi từ cơ bản và lấy nền tảng làm đầu . Vì thế hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cấu trúc lệnh trong C# và đây có lẽ la một bài học quan trọng chúng ta cần nắm rõ.

php-snippet-for-developers

* 1. Các cấu trúc điều khiển*
[box type=”info” ]C# cung cấp hai cấu trúc điều khiển cấu trúc if và switch…case[/box]

Cấu trúc if
Cấu trúc if trong C# được mô tả như sau:

if (biểu thức điều kiện) { // câu lệnh thực thi nếu biểu thức điều kiện đúng }[ else { // câu lệnh thực thi nếu biểu thức điều kiện sai }]

Ví dụ:

if (20 % 4 > 0) { Console.WriteLine(“Số 20 không chia hết cho 4”); } else { Console.WriteLine(“Số 20 chia hết cho số 4”); }

Và chúng ta nhận được kết quả

[box type=”success” ]Số 20 chia hết cho số 4[/box]

* Cấu trúc switch … case*

Cấu trúc swtich….case có cấu trúc như sau:

// switch … case switch (Biến điều kiện) { case giá trị 1: Câu lệnh thực thi break; case giá trị 2: Câu lệnh thực thi break; case giá trị 3: Câu lệnh thực thi break; default: Câu lệnh thực thi break; }

Ví dụ:

int x = 20 % 4; switch (x) { case 1: Console.WriteLine(“20 chia cho 4 được số dư là 1”); break; case 0: Console.WriteLine(“20 chia hết cho 4”); break; default: Console.WriteLine(“Không thuộc tất cả các trường hợp trên”); break; }

Cấu trúc vòng lặp trong lập trình C#

C# cung cấp các cấu trúc vòng lặp chương trình

  • While
  • Do… while
  • For
  • Foreach

Sau đây, tôi xin giới thiệu công thức và ví dụ sử dụng các vòn lặp trên

* Vòng lặp While*

Cấu trúc vòng lặp while

while (biểu thức điều kiện) { // câu lệnh }

Thực thi câu lệnh hoặc một loạt những câu lệnh đến khi điều kiện không được thỏa mãn.

Ví dụ:

using System; class WhileTest { public static void Main() { int n = 1; while (n < 6) { Console.WriteLine(“Current value of n is {0}”, n); n++; } } }

Vòng lặp do

Cấu trúc vòng lặp do…while

do { // câu lệnh } while(biểu thức điều kiện)

Thực thi câu lệnh ít nhất một lần đến khi điều kiện không được thỏa mãn.

Ví dụ:

using System; public class TestDoWhile { public static void Main () { int x; int y = 0; do { x = y++; Console.WriteLine(x); } while(y < 5); } }

* Vòng lặp for*

Cấu trúc vòng lặp for

for ([ phần khởi tạo] ; [biểu thức điều kiện]; [bước lặp]) { // thực thi câu lệnh }

Ví dụ:

using System; public class ForLoopTest { public static void Main() { for (int i = 1; i <= 5; i++) Console.WriteLine(i); } }

Vòng lặp foreach

[box type=”info” ]Câu lệnh lặp foreach khá mới với những người đã học ngôn ngữ C, từ khóa này được sử dụng trong ngôn ngữ Visual Basic. Câu lệnh foreach cho phép chúng ta lặp qua tất cả các mục trong một mảng hay trong một tập hợp. Cú pháp sử dụng lệnh lặp foreach như sau:[/box]

foreach (<kiểu dữ liệu thành phần> <tên truy cập> in <mảng/tập hợp> ) { // thực hiện thông qua <tên truy cập> tương ứng với // từng mục trong mảng hay tập hợp }

Dữ liệu kiểu tập hợp chưa được đề cập tới trong các bài học trước nên bạn chỉ cần quan tâm đến vòng lặp foreach sử dụng với mảng. Bạn hãy xem ví dụ sau để hiểu cách sử dụng của vòng lặp foreach truy cập đến từng phần từ của mảng.

using System; public class UsingForeach { public static int Main() { int[] intArray = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; foreach( int item in intArray) { Console.Write(“{0} “, item); } Console.ReadLine(); return 0; } }

[box type=”success” ]

Kết quả:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[/box]

Các lệnh break, goto và continue
Câu lệnh nhảy goto:
Lệnh nhảy goto là một lệnh nhảy đơn giản, cho phép chương trình nhảy vô điều kiện tới một vị trí trong chương trình thông qua tên nhãn. Goto giúp chương trình của bạn được linh hoạt hơn nhưng trong nhiều trường hợp nó sẽ làm mất đi cấu trúc thuật toán và gây rối chương trình.

Cách sử dụng lệnh goto:

Tạo một nhãn goto đến nhãn

Nhãn là một định danh theo sau bởi dấu hai chấm (:). Thường thường một lệnh goto gắn với
một điều kiện nào đó.

Ví dụ:

public class UsingGoto { public static void Main() { int i = 0; lap: // nhãn Console.WriteLine(“i:{0}”,i); i++; if ( i < 10 ) goto lap; // nhãy về nhãn lap Console.ReadLine(); } }

Tương đương với vòng lặp for sau:

for (int i = 0; i < 10;i++) { Console.WriteLine(“i:{0}”, i); }

* Câu lệnh nhảy break và continue*

Khi đang thực hiện các lệnh trong vòng lặp, có yêu cầu như sau: không thực hiện các lệnh còn lại nữa mà thoát khỏi vòng lặp, hay không thực hiện các công việc còn lại của vòng lặp hiện tại mà nhảy qua vòng lặp tiếp theo. Để đáp ứng yêu cầu trên C# cung cấp hai lệnh nhảy là break và continue để thoát khỏi vòng lặp. Break khi được sử dụng sẽ đưa chương trình thoát khỏi vòng lặp và tiếp tục thực hiện các lệnh tiếp ngay sau vòng lặp. Continue ngừng thực hiện các công việc còn lại của vòng lặp hiện thời và quay về đầu vòng lặp để thựchiện bước lặp tiếp theo.

Ví dụ:

public class UsingBreak_Continue { public static void Main() { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (i % 2 0) continue; Console.WriteLine(“i:{0}”, i); if (i7) break; } } Console.ReadLine(); }

Nếu không có lệnh break và continue vòng lặp sẽ lần lượt in ra các số từ 0 đến 9 nhưng khi gặp I
chẵn (i%20) thì nó sẽ continue – tức là không thực hiện các lệnh tiếp theo mà quay trở lại
đầu vòng lặp với giá trị của I được tăng lên 1. Lệnh break được thực hiện khi (i
7) nó sẽ thoát
khỏi vòng lặp ngay lập tức và cũng kết thúc chương trình và kết quả là chương trình trên chỉ in ra
các số lẻ từ 1 đến 7
Vậy là chúng ta đã sơ lược về các cấu trúc lệnh trong C# . Hẹn gặp các bạn ở các bài học sau.

Published by Andy

Hi! I'm Andy. I'm a Software Engineer. I like technology and travelling. "Life is not fair - get used to it !"

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *