1.  Lớp (Class ) và đối tượng (Object)

*Khái niệm về lớp và đối tượng *

Lớp là một khái niệm mô tả cho những thực thể có chung tính chất và hành vi có thể nói lớp là một khuôn mẫu cho các đối tượng. Còn đối tượng là những đại diện cho lớp, mọi đối tượng đều có chung tính chất và hành vi mà lớp định nghĩa.
Các thành phần của lớp
Các thành phần của lớp gồm: Fields, properties và Methods và các thành phần này được phân làm 2 loại là static và instance.
Trong đó :
Fields là các phần tử dùng để thể hiện các biến trong lớp.
Properties là phần tử dùng để truy cập đến đặc điểm của một đối tượng hoặc một class. Properties được định nghĩa bằng 2 phần, phần thứ nhất giống như định nghĩa Fields, phần thứ 2 có thêm 2
phần tử get và set.
Methods hay phương thức chính là các “hành vi” được định nghĩa trong class. Nó dùng để thực hiện một công việc nào đó của một đối tượng hay một class. Khi học về method bạn cần đặc biệt lưu ý đến các vấn đề về Methods overloading, Constructor, Destructor và cách truyền tham số cho method.

Lớp Abstract class và Sealed class

Là 2 lớp đặc biệt của C# trong đó:
Abstract class là lớp chứa phương thức Abstract hay phương thức ảo- tức là các phương thức chỉ được khai báo chứ không thực thi hành động nào. Abstract class chỉ được dùng làm lớp cha cho các lớp kế thừa.
Sealed class là lớp không bao giờ được kế thừa. Nếu bạn khai báo một lớp dẫn xuất từ một lớp
Sealed class thì chương trình sẽ báo lỗi.

2.  Struct

Khái niệm về Struct
Struct là một kiểu dữ liệu đơn giản do người dùng định nghĩa, có kích thước nhỏ và có thể được dùng thay cho lớp. Struct cũng chứa những thành phần tương tự như lớp.

Cách khai báo và sử dụng

[thuộc tính] [bổ sung truy cập] struct <tên cấu trúc> [: danh sách giao diện]
{
[thành viên của cấu trúc]
}

Phân biệt Struct với Class

Struct là kiểu dữ liệu giá trị còn class là kiểu tham chiếu. Struct luôn được mặc định là sealed không hỗ trợ inheritance, constructor và destructor. Nhưng struct cũng có thể thực thi nhiều giao diện như class.

3. Inheritance *
*
Khái niệm về Inheritance

Inheritance là việc một class có thể kế thừa (sử dụng lại) các thuộc tính và các phương thức được định nghĩa từ một class khác. Khi đó class kế thừa được gọi là lớp dẫn xuất hay lớp con còn lớp được kế thừa là lớp cơ sở hay lớp cha.

Khai báo và sử dụng Inhertance.

Khai báo lớp B kế thừa lớp A:

class A {} class B: A {}

4.  Overriding method và Polimorphysm

Phân biệt giữa Overriding method và Polimorphysm

Overrding methed là một hàm cùng tên cùng kiểu được khai báo trong lớp con và sẽ override
hàm trong lớp cha. Polimorphysm không chỉ override hàm trong lớp cha mà nó còn override thông minh. Sự khác biệt quan trọng giữa Overriding method và Polimorphysm là trong Polimorphysm việc quyết định gọi hàm được thực hiện khi chương trình chạy.

5. Interface
Giao diện là ràng buộc, giao ước đảm bảo cho các lớp hay các cấu trúc sẽ thực hiện một điều gì đó. Khi một lớp thực thi một giao diện, thì lớp này báo cho các thành phần client biết rằng lớp này có hỗ trợ các phương thức, thuộc tính, sự kiện và các chỉ mục khai báo trong giao diện.
Khai báo một giao diện:

[thuộc tính] [phạm vi truy cập] interface <tên giao diện> [: danh sách cơ sở] *
*
{

<phần thân giao diện>
}

6. Namespace
Ta có thể hiểu Namespace là một gói những thực thể có thuộc tính và hành vi độc lập với bên ngoài.

Khai báo một Namespace

namespaceNamespaceName { // nơi chứa đựng tất cả các class }

Trong đó

Namespace:là từ khóa khai báo một NameSpace.
NamespaceName: là tên của một Namespace.

Published by Andy

Hi! I'm Andy. I'm a Software Engineer. I like technology and travelling. "Life is not fair - get used to it !"

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *