Bài 16: Luyện Tập Ngôn Ngữ C#

Hãy nhớ lại bài học đầu tiên, bạn được học cách mở một ứng dụng console trong Visual Studio.Net và gõ những dòng code đầu tiên “Hello C#”. Giờ đây bạn đã hoàn toàn làm chủ được ngôn ngữ này rồi. Chúng ta hãy cùng điểm lại những kiến thức trọng tâm của toàn khóa học qua bài ôn tập này.

I. Nhắc lại những đặc điểm của ngôn ngữ C#
C# là một sản phẩm của microsoft, là một ngôn ngữ hướng đối tượng khá thân thiện và mềm dẻo mà bạn có thể sử dụng để xây dựng các ứng dụng destop hay web.
C# có sẵn các thư viện với các hàm hỗ trợ mạnh cho việc lập trình.

Bạn cần phải nhớ một số nguyên tắc sau:

  • C# là ngôn ngữ phân biệt hoa thường
  • Quy tắc đặt tên trong C#
  • Quy tắc viết chú thích.
  • Cách khai báo các thư viện dùng trong chương trình

*II. Các kiểu dữ liệu trong c# *

C# có 2 loại dữ liệu là dữ liệu kiểu value và dữ liệu kiể reference. Kiểu value hầu hết là những kiểu có sẵn còn kiểu reference hầu hết là những kiểu do người dùng định nghĩa. Bảng dưới đây tổng hợp các kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn:

bai16_3

III. Các loại lệnh của C# (Tham khảo thêm: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/xt4z8b0f.aspx)

Câu lệnh đơn và khối lệnh

static void Main() { F(); G(); { H(); I(); } }

Khai báo nhãn và lệnh goto

static void Main(string[] args) { if (args.Length 0) goto done; Console.WriteLine(args.Length); done: Console.WriteLine(“Done”); }

Khai báo các hằng khu vực (Local constan)

static void Main() { const float pi = 3.14f; const int r = 123; Console.WriteLine(pi * r * r); }

Khai báo các biến khu vực (local variable)

static void Main() { int a; int b = 2, c = 3; a = 1; Console.WriteLine(a + b + c); }

Các biểu thức lệnh (Expression Statement)

static int F(int a, int b) { return a + b; } static void Main() { F(1, 2); // Expression statement }

Lệnh If

static void Main(string[] args) { if (args.Length 0) Console.WriteLine(“No args”); else Console.WriteLine(“Args”); }

Lệnh Switch

static void Main(string[] args) { switch (args.Length) { case 0: Console.WriteLine(“No args”); break; case 1: Console.WriteLine(“One arg “); break; default: int n = args.Length; Console.WriteLine(“{0} args”, n); break; } }

Lệnh While

static void Main(string[] args) { int i = 0; while (i < args.Length) { Console.WriteLine(args[i]); i++; } }

Lệnh Do…While

static void Main() { string s; do { s = Console.ReadLine(); } while (s != “Exit”); }

*Lệnh For *

static void Main(string[] args) { for (int i = 0; i < args.length; i++) Console.WriteLine(args[i]); }

Lệnh foreach

static void Main(string[] args) { foreach (string s in args) Console.WriteLine(s); }

Lệnh break

static void Main(string[] args) { int i = 0; while (true) { if (i args.Length) break; Console.WriteLine(args[i++]); } }

*Lệnh continue *

static void Main(string[] args) { int i = 0; while (true) { Console.WriteLine(args[i++]); if (i < args.Length) continue; break; } }

Lệnh return

static int F(int a, int b) { return a + b; } static void Main() { Console.WriteLine(F(1, 2)); return; }

Lệnh Throw và try… catch

static int F(int a, int b) { if (b 0) throw new Exception(“Divide by zero”); return a / b; } static void Main() { try { Console.WriteLine(F(5, 0)); } catch(Exception e) { Console.WriteLine(“Error”); } }

Share

Andy

Hi! I'm Andy. I'm a Software Engineer. I like technology and travelling. "Life is not fair - get used to it !"

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *