Bài 2 – Các Kiểu Dữ Liệu Trong C#

Lại một tuần mới lại đến . Tôi cảm thấy có chút ngán ngẩm xen vào giữa một ngày thứ hai đầy nhiệt huyết. Anh bạn Boo của tôi vẫn con đang còn ngái ngủ . Đoán chừng đêm qua anh chàng thức khá khuya. Tôi nói đùa – Đêm qua nghiên cứu khoa học […]

Bài 9: Methods (Phương Thức) Và Các Vấn Đề Liên Quan

Xin chào các bạn . Như đã nói tuần trước phần Method chúng ta sẽ tìm hiểu vào bài học kế tiếp . Và hôm nay nó chính là bài viết này đây . Ngay bây giờ tôi xin phép các bạn được đi vào ngay nội dung bài học. * 1. Khái niệm về […]

Bài 12: Inheritance – Sự Kế Thừa

Xin chào các bạn tôi là Andy. Hôm nay chúng ta sẽ bước tiếp bài tiếp theo của chương trình C#. Tìm hiểu về Sự Kế Thừa trong C# Có 2 kiểu kế thừa trong lập trình hướng đối tượng là đơn kế thừa (kế thừa từ nhiều lớp) và đa kế thừa (kế thừa […]

Bài 13: Polymorphism, Abstract Class & Sealed Class

Xin chào các bạn. Hôm nay tôi có một chút thời gian. Nên viết ngắn về bài này vậy Hãy xem đoạn mã sau: usingSystem; usingSystem.Collections.Generic; usingSystem.Text; namespace_OOPpolymorphism { class Program { static voidMain(string[] args) { Childobjchild = new Child(); Console.WriteLine(Result is + objchild.methodA().ToString()); Console.Read(); } } class Parent { public intmethodA() { returnmethodB() * […]

Bài 14: Interface – Giao Diện

Interface là giao diện. Một giao diện web hay một giao diện phần mềm. Không! Trong C# nó có ý nghĩa khác hơn và đặc biệt hơn. Hãy xem! 1. Định nghĩa Interface (Giao diện) Giao diện là ràng buộc, giao ước đảm bảo cho các lớp hay các cấu trúc sẽ thực hiện một […]

Bài 15: Kiểu Struct & Namespace Trong C#

Struct (kiểu cấu trúc) là kiểu dữ liệu đơn giản do người dùng định nghĩa, kích thước nhỏ có thể dùng để thay thế cho lớp. Struct cũng tương tự như lớp, cũng chứa các phương thức (methods), những thuộc tính(properties), các trường(fields), các toán tử(operators), các kiểu dữ liệu lồng bên trong và bộ […]